Ogłoszenia

Ogłoszenia (3)

Plany Gospodarowania Wodami na obszarach Dorzeczy na lata 2022-2027

     Z rocznym opóźnieniem w lutym weszły w życie Plany Gospodarowania Wodami na obszarach Dorzeczy Wisły i Odry.

W dniu 17 lutego weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły, opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2023 r. poz.300.

W Dz.U. z 2023 r poz. 335 opublikowano  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23  listopada 2022 r. w sprawie Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry, które weszło w życie 24 lutego 2023 r.

Plany dla pozostałych dorzeczy opublikowane m.in. w Dz.U. 2023  m.in. pod poz. 114,  210 wchodzą w życie w dniu 23 marca 2023 r.

Zlewnia WISŁOKI w zarządzie WÓD POLSKICH.

   Od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z art. 212 ust. 3 nowego Prawa wodnego - prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa wykonują:
* Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
* minister właściwy do spraw gospodarki morskiej - w stosunku do wód morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych;
* minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej - w stosunku do śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

W szczególności z art. 239 nowego Prawa wodnego wynika, że PGW Wody Polskie są państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Siedzibą tego przedsiębiorstwa jest Warszawa, a w jego skład wchodzą następujące jednostki organizacyjne: KZGW, RZGW, zarządy zlewni oraz nadzory wodne.
Innymi słowy PGW Wody Polskie przejmują zarządzanie wodami na każdym poziomie: lokalnym (nadzór wodny), zlewni (zarząd zlewni), regionu wodnego (regionalny zarząd gospodarki wodnej) oraz dorzecza (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej).
Wiecej danych na stronie: http://www.pzmiuw.pl/
Poniżej przedstawiono min. zarządzanie zlewnią WISŁOKI w obszarze Rzeszów.

rejonyRZGWRrzeszow

NATURA 2000 w zlewni Wisłoki – na 20 lecie…

W 2012 roku obchodzone jest 20-lecie istnienia Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory tzw. Dyrektywy  siedliskowej, która stanowi podstawowy dokument prawny unijnej ochrony przyrody – zarówno gatunkowej jak i obszarowej. Dyrektywa ta w połączeniu z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa zwaną Dyrektywą ptasią tworzą filary sieci Natura 2000 w krajach Unii Europejskiej. Sieć Natura 2000 to system ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy, który nakłada się na już funkcjonujące systemy ochrony obszarowej i gatunkowej, stanowiąc ich uzupełnienie i wzmocnienie. Jej celem  jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne - znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy -  i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Zasady ochrony zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony obszarów Natura 2000 reguluje właśnie Dyrektywa siedliskowa. Polska jest jednym z 5 krajów członkowskich, w których odbywały się główne uroczystości 20-lecia (na terenie Natura 2000 Ujście Warty). Z okazji takiej rocznicy przygotowaliśmy aktualne obszary Natura 2000 w zlewni Wisłoki by zaprezentować bogactwo przyrody zlewni Wisłoki usankcjonowane przepisami europejskimi.

Natura 2000 w zlewni Wisłoki – Menu Główne -  Opracowania własneNatura 2000