.
Stan czystości Wisłoki

Stan czystości Wisłoki (5)

ZLEWNIA WISŁOKI W NOWYM CYKLU WODNYM 2022-2027

              Biuletyn Informacyjny pn. ZLEWNIA WISŁOKI W NOWYM CYKLU WODNYM 2022-2027, a w nim min. opis prac poprzedzających cykl wodny, informacje o nowym Planie Gospodarowania Wodami na lata 2022-2027, przygotowany w związku z faktem, że ukazał się długo oczekiwany dokument pn. Plan Gospodarowania  Wodami na rzeka1obszarze Dorzecza Wisły, który usankcjonował nowy cykl wodny 2022-2027.

Każdy nowy planistyczny cykl wodny poprzedzony jest przeglądem i aktualizacją dotychczasowych działań i ich skutków w środowisku wodnym. W polecanym tutaj  opracowaniu przybliżono efekty weryfikacji danych przyjmowanych do prac planistycznych na terenie zlewni Wisłoki, tj. zestawienie nowych jcwp, nową typologię wód, weryfikację statusu jcw oraz oceny ryzyka a także obszarów chronionych.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszym  Biuletynem Informacyjnym  nr 2/2022 (149). Biuletyn udostępniamy w całości w formie pliku do pobrania (*pdf). 

Do pobrania:  Biuletyn Informacyjny nr 2/2022 (149)

Oceny stanu wód 2021 rok

Od wielu lat prezentowaliśmy na naszej stronie oceny stanu wód w zlewni Wisłoki wzbogacane w informacje merytoryczne z zakresu zmian prawnych, metodyk badań i ocen, warunków wykonywania badań mających wpływ na końcowe oceny stanu wód. Ostatnie opracowanie, opublikowane w roku 2021zawierało informację o stanie wód zlewni Wisłoki za rok 2020. Kolejna ocena, za rok 2021, winna podsumowywać sześcioletni okres badań  2016-2021, lecz ze względu na brak możliwości uzyskania danych w terminie umożliwiającym szybkie udostępnienie aktualnych ocen dla zlewni, podjęto decyzję o wykorzystaniu informacji prezentowanych przez GIOŚ – podmiot odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu i wykonywanie ocen stanu wód. Ze względu na zmiany przepisów dotyczących terminów klasyfikacji i ocen stanu wód, informacje te dostępne są dopiero w IV kwartale roku następującego po zakończeniu cyklu badań.  Tabele z ocenami stanu wód powierzchniowych monitorowanych i niemonitorowanych dostępne są na stronie GIOŚ (https://gov.pl/web/gios) w zakładce „Stan środowiska” pod adresami: https://wody.gios.gov.pl/pjwp/api/publications/media/534 ;

https://wody.gios.gov.pl/pjwp/api/publications/media/540.

Ocena jakości wód w zlewni Wisłoki w 2016r.

Ocena jakości wód w zlewni Wisłoki dokonana na podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych w 2016r. - z uwzględnieniem nowych uwarunkowań formalno-prawnych zmieniających sposób klasyfikacji stanu wód.

         Decydujące znaczenie dla dokonywania ocen stanu wód mają zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych z dnia 21 lipca 2016r. (Dz.U. 2016, poz. 1187). Przepisy tego rozporządzenia (zwanego „rozporządzeniem klasyfikacyjnym”) wprowadzają istotne zmiany w klasyfikacji wskaźników fizyko-chemicznych oraz stanu chemicznego. W szczególności ustanawiają one nowe wartości dopuszczalne dla każdego typu wód. W stosunku do poprzednio obowiązujących, wartości dopuszczalne uległy zróżnicowaniu i zaostrzeniu.
         Nowe postanowienia, istotne dla metodyki oceny stanu wód, wprowadza także Plan Gospodarowania Wodami w Dorzeczu Wisły na lata 2016-2021(Dz.U. 2016, poz. 1911). M.in. zdefiniowano w nim 2 procedury obowiązujące w ocenie stanu wód i określono zasady ich stosowania.
         Zastosowanie przedstawionych wyżej nowych przepisów prowadzi nieuchronnie do różnego stopnia niespójności z dotychczas stosowanymi metodykami i do porównywania wyników oceny jakości wód Wisłoki w 2016r. z wynikami ocen sporządzonych w latach poprzednich należy podchodzić z dużą ostrożnością.
         Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem informacyjnym nr 01/2017 (137) zawierającym ocenę jakości wód w zlewni Wisłoki w roku 2016 wg badań monitoringowych w punktach pomiarowo-kontrolnych.

         Biuletyn dostępny jest w całości w formie pliku do pobrania w zakładce „CZYSTOŚĆ WISŁOKI” MENU GŁÓWNEGO.
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Kolejny(8) publikowany u nas - raport zawierający „Stan jednolitych części wód w zlewni Wisłoki w roku 2015”

         Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym nr 1/2016 (130) zawierającym ocenę stanu wód w zlewni Wisłoki w roku 2015, jak również podsumowanie pierwszego pełnego cyklu gospodarowania wodami obejmującego lata 2010 – 2015.

Biuletyn dostępny w formie pliku (.pdf) w zakładce CZYSTOŚĆ WISŁOKI. 

Stan jednolitych części wód w zlewni Wisłoki wg badań monitoringowych 2014 roku.

W 2014 roku sieć monitoringu wód w zlewni Wisłoki tworzyło 16 punktów pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na 5 ciekach w 12 jednolitych częściach wód. Badania prowadziły Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w Rzeszowie i w Krakowie na podstawie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2011r. Nr 258, poz. 1550) oraz w rozporządzeniu zmieniającym z dnia 21 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1558). Zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska i programami wojewódzkimi, w wszystkich punktach przeprowadzono monitoring operacyjny wraz z monitoringiem stopnia zagrożenia wód z źródeł komunalnych, a w 7 punktach także monitoring spełniania wymagań dla wód przeznaczonych dla zaopatrzenia ludności w wodę do picia. Badania ukierunkowano głównie na:ocenę stanu wód zagrożonych oddziaływaniem źródeł punktowych i rozproszonych,

  • ocenę stanu wód zagrożonych oddziaływaniem źródeł punktowych i rozproszonych ,
  • ocenę spełnienia wymagań i osiągnięcia celów środowiskowych w obszarach chronionych,
  • pozyskanie spójnego całościowego obrazu stanu wód na obszarze zlewni.

Udostępnione przez Inspektoraty wyniki badań posłużyły do sporządzenia klasyfikacji stanu lub potencjału ekologicznego, stanu chemicznego, stanu wód oraz oceny spełniania wymagań w obszarach chronionych. Zgodnie z przyjętą w przepisach „zasadą dziedziczenia”, do oceny wykorzystano także odpowiednie wyniki z lat poprzednich, które są obowiązujące do czasu uzyskania wyników nowych. Uzyskane oceny ujęto w tabele i przedstawiono na mapach.