O Fundacji

    Fundacja Ekologiczna"CZYSTA WISŁOKA"z/s w Tarnowie powołana została dnia 30 maja 1990 roku w celu wspierania działań służących ochronie wód rzeki Wisłoki oraz pomocy w racjonalnym rozwiązywaniu problemów gospodarki wodnej w jej dorzeczu. Fundatorami założycielami zostali Wojewodowie ówczesnych czterech województw oraz zakłady pracy głównie ze zlewni Wisłoki.
     Wisłoka jest dużym prawobrzeżnym dopływem górnego biegu Wisły. Powierzchnia jej zlewni zajmuje obszar 4110 km2, co stanowi 8,1% całego obszaru dorzecza górnej Wisły.    Wody Wisłoki i jej dopływów mają istotne znaczenie dla znajdujących się w jej dorzeczu miast i zakładów przemysłowych. Z Wisłoki ujmowana jest woda dla potrzeb komunalnych i przemysłowych miast Jasła, Dębicy i Mielca. Znaczne obciążenie zanieczyszczeniami odprowadzanymi w ściekach powoduje, że jakość wód powierzchniowych nie odpowiada wymogom ich obecnego i docelowego użytkowania. Poprawa jakości wód wymaga zbiorowego wysiłku. Liczy się tutaj każda złotówka i nawet najdrobniejsza inicjatywa.
     Działania Fundacji zmierzają do łączenia wysiłków dla pomocy w realizacji przedsięwzięć służących poprawie czystości wód.Fundacyjny Ośrodek Szkolenia i Informacji Technicznej prowadzi działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą oraz doradztwo ekologiczne.Fundacja realizuje swe cele pozyskując środki z usług i handlu. Wykonujemy solidne i tanie usługi ekologiczne. W działalności handlowej promujemy wyroby - zwłaszcza farby i lakiery - przyjazne środowisku.
 
Kontakt 

Fakty o nas

W swojej 27-letniej działalności wykonaliśmy m.in.: 

Biuletynów Informacyjnych

Szkoleń w ochronie środowiska

Dokumentacji technicznych

Konsultacji w ochronie środowiska