.

Janusz M

poniedziałek, 03 luty 2014 14:25

3. Ostoja Magurska

Ostoja Magurska

Podstawowe informacje:
Kod: PLH180001
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: alpejski
Powierzchnia: 20084,5 ha
Region administracyjny:
Województwo małopolskie –10%
Gminy: Sękowa, Lipinki,
Województwo podkarpackie – 90%
Gminy: Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Dukla

Sprawujący nadzór :
Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego, 
38-232 Krempna, Krempna 59  

poniedziałek, 03 luty 2014 14:21

2. Ostoje Nietoperzy Pow. Gorlickiego

Ostoje Nietoperzy Pow. Gorlickiego

Podstawowe informacje:
Kod: PLH120094
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: alpejski
Powierzchnia: 2789 ha
Region administracyjny:
Województwo małopolskie – 100%
Gminy: Gorlice, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

poniedziałek, 03 luty 2014 14:00

1. Beskid Niski

Beskid Niski

Podstawowe informacje:

Region biogeograficzny: alpejski
Kod: PLB 180002
Powierzchnia: 151 966,6 ha
Region administracyjny:
Województwo małopolskie – 43%
Gminy: Ropa, Gorlice, Sękowa, Lipinki, Nawojowa, Kamionka Wielka, Łabowa, Grybów, Krynica-Zdrój, Uście Gorlickie
Województwo podkarpackie – 57%
Gminy: Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Bukowsko, Komańcza, Zarszyn

Sprawujący nadzór :
Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego, 
38-232 Krempna, Krempna 59  

W 2014 roku sieć monitoringu wód w zlewni Wisłoki tworzyło 16 punktów pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na 5 ciekach w 12 jednolitych częściach wód. Badania prowadziły Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w Rzeszowie i w Krakowie na podstawie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2011r. Nr 258, poz. 1550) oraz w rozporządzeniu zmieniającym z dnia 21 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1558). Zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska i programami wojewódzkimi, w wszystkich punktach przeprowadzono monitoring operacyjny wraz z monitoringiem stopnia zagrożenia wód z źródeł komunalnych, a w 7 punktach także monitoring spełniania wymagań dla wód przeznaczonych dla zaopatrzenia ludności w wodę do picia. Badania ukierunkowano głównie na:ocenę stanu wód zagrożonych oddziaływaniem źródeł punktowych i rozproszonych,

  • ocenę stanu wód zagrożonych oddziaływaniem źródeł punktowych i rozproszonych ,
  • ocenę spełnienia wymagań i osiągnięcia celów środowiskowych w obszarach chronionych,
  • pozyskanie spójnego całościowego obrazu stanu wód na obszarze zlewni.

Udostępnione przez Inspektoraty wyniki badań posłużyły do sporządzenia klasyfikacji stanu lub potencjału ekologicznego, stanu chemicznego, stanu wód oraz oceny spełniania wymagań w obszarach chronionych. Zgodnie z przyjętą w przepisach „zasadą dziedziczenia”, do oceny wykorzystano także odpowiednie wyniki z lat poprzednich, które są obowiązujące do czasu uzyskania wyników nowych. Uzyskane oceny ujęto w tabele i przedstawiono na mapach.

W 2012 roku obchodzone jest 20-lecie istnienia Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory tzw. Dyrektywy  siedliskowej, która stanowi podstawowy dokument prawny unijnej ochrony przyrody – zarówno gatunkowej jak i obszarowej. Dyrektywa ta w połączeniu z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa zwaną Dyrektywą ptasią tworzą filary sieci Natura 2000 w krajach Unii Europejskiej. Sieć Natura 2000 to system ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy, który nakłada się na już funkcjonujące systemy ochrony obszarowej i gatunkowej, stanowiąc ich uzupełnienie i wzmocnienie. Jej celem  jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne - znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy -  i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Zasady ochrony zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony obszarów Natura 2000 reguluje właśnie Dyrektywa siedliskowa. Polska jest jednym z 5 krajów członkowskich, w których odbywały się główne uroczystości 20-lecia (na terenie Natura 2000 Ujście Warty). Z okazji takiej rocznicy przygotowaliśmy aktualne obszary Natura 2000 w zlewni Wisłoki by zaprezentować bogactwo przyrody zlewni Wisłoki usankcjonowane przepisami europejskimi.

Natura 2000 w zlewni Wisłoki – Menu Główne -  Opracowania własneNatura 2000

wtorek, 28 styczeń 2014 14:03

Redykt Karpacki TRANSHUMANCE 2013

      Ciekawą formą promocji regionu i wyjątkową okazją do poznania kultury pasterskiej jest wydarzenie: „Redyk Karpacki”. Jest to międzynarodowy projekt kulturowy „Redyk Karpacki Transhumance 2013”, czyli tradycyjna wędrówka pasterzy z owcami przez tereny państw karpackich: Rumunia - Ukraina - Polska - Słowacja - Czechy. Redyk organizowany jest dla uczczenia wędrówek pasterzy wołoskich, które zapoczątkowały zasiedlenie Karpat i powstanie kultury pasterskiej.Pasterstwo transhumacyjne jest formą pasterstwa wędrownego, które polega  na sezonowym przepędzaniu trzód - zwłaszcza owiec - pod nadzorem pasterzy, ustalonymi szlakami  z  pastwisk nizinnych na górskie hale. W Europie pasterstwo ranshumancyjne zanikło kilkadziesiąt lat temu. Spowodowane to było głównie spadkiem opłacalności ekstensywnego pasterstwa, górskie wioski wyludniły się w wyniku masowych migracji ludności do miast. Reliktem transhumancji w Polsce jest redyk.

środa, 29 styczeń 2014 13:55

Miejsca warte zobaczenia nad WISŁOKĄ

Skansen Karpacka Trojajest Skansenem Archeologicznym położonym w Trzcinicy, kilka kilometrów na północny-zachód od Jasła, nad doliną rzeki Ropy. Stanowi on Oddział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Teren skansenu to jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych naszego kraju. W trakcie prac wykopaliskowych, odkryto tam ponad 160 tys. zabytków. Na grodzisku zrekonstruowanych zostało ponad 150 m wałów obronnych, 2 bramy prowadzące do grodu (z epoki brązu i wczesnego średniowiecza) oraz 6 chat. Zrekonstruowano wioski otomańskie z początków epoki brązu oraz wioski słowiańskie w wczesnego średniowiecza. Wśród zabytków wiele z nich to cenne unikaty. Odnaleziono np.: naczynia, wyroby z ceramiki, krzemienia i kamienia, kości i rogu, a także brązu i żelaza.

czwartek, 30 styczeń 2014 13:47

Światowy Tydzień Mokradeł

W ostatnim tygodniu stycznia (dokładnie od 28 stycznia do 2 lutego)  obchodzony jest Światowy Tydzień Mokradeł. Święta te upamiętniają bardzo ważną datę dla ochrony przyrody o znaczeniu międzynarodowym. W 1971 roku, w irańskim kurorcie Ramsar 18 państw podpisało „Konwencję o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego” zwaną w skrócieKonwencją Ramsarską (Ramsar Convention on Wetlands).Dokument obowiązuje na obszarze 160 krajów, gdzie znajduje się 1933 obszarów o łącznej powierzchni ponad 189 mln ha. Dokument zobowiązuje do wyznaczenia na terenie swoich krajów obszarów  wodno- błotnych o międzynarodowym znaczeniu, zwłaszcza jako stanowiące środowisko życia ptaków w takim siedlisku, celem ich ochrony. Największą liczbę obszarów wpisanych na listę konwencji posiada Wielka Brytania, a największą powierzchnię takich terenów posiada  Kanada.

Praca zbiorowa. Opracowanie redakcyjne: drMariusz Klichi mgrSabina Jarek.wg badań przeprowadzonych w 2014r.

Jak to określono w tytule, artykuł zawiera tylko wstępną waloryzację przyrodniczą badanego obszaru. Wyniki tej pracy potwierdzają jednak w pełni przypuszczenia co do szczególnych walorów przyrodniczych tego - dotąd mało zbadanego - zakątka obszaru zlewni Wisłoki. Praca jest efektem wspólnych działań Zakładu Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie i Fundacji Ekologicznej CZYSTA WISŁOKA. W realizacji tego projektu naukowo-edukacyjnego czynnie uczestniczyli studenci z Koła Naukowego Przyrodników OSKA pod naukową opieką Pana Doktora Mariusza Klicha.Podkreślenia wymaga pionierski charakter tego przedsięwzięcia badawczego oraz jego konkretna przydatność - zarówno dla celów dydaktycznych, jak i dla zwrócenia uwagi na potrzebę zachowania naturalnego piękna tego - w niektórych miejscach - nadal jeszcze dzikiego rejonu.Występuje w nim w naturalnych zbiorowiskach wiele gatunków roślin i zwierząt objętych różnymi formami ochrony. M.in. utworzono tam rezerwat „Źródliska Jasiołki” oraz 2 Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 tj. OSOP „Beskid Niski” i SOOS „Ostoja Jaśliska”.

         Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym nr 1/2016 (130) zawierającym ocenę stanu wód w zlewni Wisłoki w roku 2015, jak również podsumowanie pierwszego pełnego cyklu gospodarowania wodami obejmującego lata 2010 – 2015.

Biuletyn dostępny w formie pliku (.pdf) w zakładce CZYSTOŚĆ WISŁOKI.