.

8. Trzciana

Trzciana

Podstawowe informacje:
Kod:  PLH180018   
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: alpejski
 Powierzchnia: 2285.5 ha
 Region administracyjny:
Województwo  podkarpackie –  100%
Gminy: Dukla

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

Charakterystyka obszaru

   Obszar położony jest na terenie Beskidu Niskiego nieopodal drogi Dukla - Barwinek. Obejmuje neogotycką murowaną kaplicę Pustelnię Św. Jana z Dukli położoną na wzgórzu Zaśpit i otaczające ją lasy. Ostoję stanowi nieużytkowany strych kamiennego kościoła w którym schronienie znalazła kolonia rozrodcza dwóch gatunków nietoperzy: nocka dużego  oraz podkowca małego. Samotny budynek świątyni położony jest na zboczu stromej góry, otoczony jest lasem mieszanym. Na terenie obszaru znajduje się też 8 jaskiń o łącznej długości 25 m. Są to formy pseudokrasowe o genezie erozyjno-wietrzeniowej,  występujące w obrębie skałek zbudowanych z piaskowców z Mszanki. Największe jest Schronisko w Trzcianie VIII o długości 7 m.

Formy ochrony istniejące w obszarze:

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego

 Zagrożenia:

 Brak poważnych zagrożeń. Remont dachu przeprowadzony w niewłaściwym terminie lub jego uszczelnienie może doprowadzić do ograniczenia liczebności lub eliminacji kolonii rozrodczych.

                                                                          Gatunki ważne dla Europy

Siedliska

Kod

Nazwa siedliska

8310

Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

Ssaki

1303

Podkowiec mały

1321

Nocek orzęsiony

1324

Nocek duży

Inne ważne gatunki zwierząt i roślin

Ssaki

borowiec wielki

Gacek brunatny

popielica

Mapa poglądowa:

8-1

Mapy szczegółowe: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?obszar=PLH180018

Źródła danych:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  • Europejska Agencja Środowiska
Czytany 2980 razy