.

7. Łysa Góra

Łysa Góra

Podstawowe informacje:
Kod: PLH180014
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: alpejski
 Powierzchnia: 29 286,8 ha
Region administracyjny:
Województwo podkarpackie –  100%
Gminy: Krempna,  Dukla, Nowy Żmigród

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

Charakterystyka obszaru

Obszar położony jest w Beskidzie Niskim, między doliną Wisłoki na zachodzie i potokiem Iwielka na wschodzie. Od północy graniczy z nim rozległe obniżenie będące częścią Dołów Jasielsko-Sanockich. Najwyższe wzniesienia to: Dania (696 m n.p.m.), Polana (651m n.p.m.), Łysa Góra (641 m n.p.m.) i Góra Grzywacka (567 m n.p.m.). Obszar  obejmuje masyw wzgórza Łysa Góra, położonego koło  Nowego Żmigrodu. Grzbiet jest pofałdowany, z kilkoma siodłami. W przyszczytowej partii znajduje się wiele źródeł. Wypływające z nich potoki wrzynają się w podłoże, dając początek głębokim jarom o urwistych brzegach, gdzie często tworzą się osuwiska. Obszar ma charakter  leśny – 93% areału pokrywają lasy, Teren porośnięty jest starodrzewiem jodłowo-bukowym z bardzo obfitym występowaniem cisa pospolitego. W jarach, zwłaszcza po północnej stronie, zlokalizowane są płaty jaworzyn z jarząbem pospolitym i miesiącznicą trwałą, a na stokach i zboczach lasy klonowo-lipowe. Kompleks leśny otaczają łąki (w dużej części ostatnio nieużytkowane) i pola uprawne. Zabudowa wsi związana jest z głębokimi obniżeniami wokół masywu. Przedmiotem ochrony obszaru są cztery siedliska przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz  zlokalizowane w tym obszarze stanowiska trzech gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy siedliskowej. Występują tu także inne  rośliny chronione.

Klasy siedlisk:

- lasy liściaste – 24%,
- lasy iglaste –  33%,
- lasy mieszane – 36%,
- siedliska łąkowe i zaroślowe – 2%,
- Wysokogórskie murawy i górskie łąki – 1%
- tereny rolnicze – 4%.

Formy ochrony istniejące w obszarze:

  • Rezerwat przyrody Łysa Góra.
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego
  • Mały  lasek koło Nowego Żmigrodu – enklawa Magurskiego Parku Narodowego

 Zagrożenia:

Nadmierny wyręb starodrzewi. Potencjalnie: plany budowy elektrowni wodnej i sieci elektrowni wiatrowych, a w szczególności infrastruktury z nimi związanej.

                                                                          Gatunki ważne dla Europy

Siedliska

Kod

Nazwa siedliska

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

9180

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae-fragilis, Populetum albae, Alnenion

Gady i płazy

1166

Traszka grzebieniasta

1193

Kumak górski

Bezkręgowce

1087

Nadobnica alpejska

Inne ważne gatunki zwierząt i roślin

Rośliny

Kopytnik pospolity

Kruszyna pospolita

Przytulia wonna

Konwalijka dwulistna

Języcznik zwyczajny

Kłokoczka południowa

Cis pospolity

Kalina koralowa

Mapa poglądowa:

7-1

Mapy szczegółowe:   http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?obszar=PLH180014

Źródła danych:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  • Europejska Agencja Środowiska
Czytany 3332 razy