.

13. Las Niegłowicki

Las Niegłowicki

Podstawowe informacje:
Kod: PLH180040
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: kontynentalny
Powierzchnia: 30,8 ha
Region administracyjny:Województwo podkarpackie – 100%
Gminy: Jasło

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Charakterystyka obszaru

"Las Niegłowicki" znajduje się w obrębie Kotliny Jasielskiej i obejmuje zalesione wzgórze, rozdzielające, blisko już znajdujące się od siebie, doliny Wisłoki i Ropy.

Wzniesienie to porośnięte jest w głównej mierze lasem grądowym oraz buczyną żyzną  i kwaśną. Niewielka powierzchnia zajęta jest przez olszynkę górską. W granicach obszaru znajduje  się także zbocze grądowe, biegnące wydłużonym ramieniem, od głównej części terenu ku południowi. Od północy tego ramienia znajduje się najlepiej zachowany w tej części pogórza płat grądu ze stanowiskiem obrazków alpejskich. Ku południowi struktura grądu podlega rozluźnieniu, a w części najbardziej południowej znajdują się niewielkie fragmenty łąk rajgrasowych, otaczających osuwiskową skarpę, porośniętą przez porozrywane, ubogie płaty muraw kserotermicznych. Wzniesienie pocięte jest głębokimi parowami o przebiegu zachód-wschód, które po opadach odwadniają wzniesienie. Podłoże stanowią warstwy fliszu, silnie spękane i zerodowane. Wykształciły się na nim płytkie gleby inicjalne i brunatne kwaśne. Niektóre fragmenty buczyn liczą nawet powyżej 80 lat, stąd drzewostan stanowi siedlisko licznych gatunków ptaków, wśród których na uwagę zasługują gołąb siniak, dzięcioł czarny, muchołówka białoszyja. Drzewostan grądowy w najbardziej zachodniej części jest nadmiernie odmłodzony, jednak także tam znajdują się pojedynczo stare, okazałe drzewa. Na uwagę zasługują dwa pomnikowe dęby przy drodze biegnącej przez tę część obszaru, mierzące po około 480 cm w pierśnicy. Wśród roślin można spotkać obrazki alpejskie, kukułkę plamistą wawrzynek wilczełyko, skrzyp pstry, bluszcz, przylaszczkę, lilię złotogłów, parzydło leśne, pierwiosnki, cebulice dwulistną i kalinę koralową.

 W rozlewiskach przydrożnych, miejscach stagnowania wody w parowach oraz przy potoku, biegnącym wzdłuż drogi występuje kumak górski.

Klasy siedlisk:

- lasy liściaste – 83%,

- tereny rolnicze – 17%.

Formy ochrony istniejące w obszarze:

Brak form ochrony przyrody

 

Zagrożenia:

Główne zagrożenia wynikają z:

  • przerąbywania drzewostanu,
  • usuwania podszytu,
  • rozgrzebywania ściółki przez osoby zbierające runo leśne np.. grzyby,
  • zaśmiecania, zarówno przez turystów jak i osoby odpowiedzialne za utrzymywanie cmentarza,
  • niszczenia podłoża przez rowerzystów,
  • zanieczyszczenia powietrza,
  • wykopywania roślin do ogródków przydomowych i działkowych

                                                                          Gatunki ważne dla Europy

Siedliska

Kod

Nazwa siedliska

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) -murawy z istotnymi stanowiskami storczyków

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae-fragilis, Populetum albae, Alnenion

Ptaki

A236

Dzięcioł czarny

A321

Muchołówka białoszyja

Gady i płazy

1193

Kumak górski

Inne ważne gatunki zwierząt i roślin

Rośliny

Obrazki alpejskie

Kopytnik pospolity

Wawrzynek wilczełyko

Skrzyp pstry

Kukułka szerokolistna

Bluszcz pospolity

Przylaszczka pospolita

Lilia złotogłów

Parzydło leśne

Cebulica dwulistna

Kalina koralowa

Pierwiosnek wyniosły

Mapy poglądowe:

 13-1

Mapy szczegółowe: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?obszar=PLH180040

Źródła danych:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  • Europejska Agencja Środowiska
Czytany 3327 razy