.

17. Las nad Barciejową

Las nad Braciejową

Podstawowe informacje:
Kod: PLH180023
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: kontynentalny
 Powierzchnia: 1440,2ha
Region administracyjny:
Województwo podkarpackie –  100%
Gminy: m.Dębica, Dębica, Ropczyce

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 Charakterystyka obszaru

Ostoja leży na wysokości 330–421 m n.p.m. i obejmuje zalesione szczytowe partie gór. Teren jest mocno pofałdowany, o wyraźnych różnicach wysokości pomiędzy zabudowanym dnem doliny. Występujące tu gleby to w większości gleby brunatne, a w południowej części obszaru także płowe. Prawie cały obszar porośnięty jest lasami, łąki zajmują niewiele ponad 1% powierzchni. W lasach dominują duże płaty dobrze zachowanych i zróżnicowanych, żyznych buczyn karpackich (ponad 80% powierzchni ostoi). Grądy zajmują około 10% powierzchni, a pozostałe 9% to kwaśna buczyna i łęgi.

Bytują tu: rzekotka drzewna, żaba trawna, kumak górski, traszka zwyczajna, jaszczurka żyworodna, padalec i zaskroniec. Występują tu cenne gatunki zwierząt z Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: czerwończyk nieparek, krasopani  hera, biegacz urozmaicony, zgniotek cynobrowy, chrabąszcz - pachnica dębowa.

Klasy siedlisk:

- lasy liściaste – 99%,

- siedliska łąkowe i zaroślowe – 1%,

Formy ochrony istniejące w obszarze:

Brak form ochrony przyrody

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należy zaliczyć różne sposoby użytkowania lasu (np. usuwanie martwych i umierających drzew i podszytu, wypas na przylegających łąkach i w lesie, wyrzucanie do lasu chwastów i resztek roślin uprawnych, gęsta sieć dróg powodująca rozdrobnienie powierzchni leśnej.

                                                                          Gatunki ważne dla Europy

Siedliska

Kod

Nazwa siedliska

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

9180

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae-fragilis, Populetum albae, Alnenion

Gady i płazy

1193

Kumak górski

2001

Traszka karpacka

Bezkręgowce

1060

Czerwończyk nieparek

1078

Krasopani  hera

1084

Pachnica dębowa

1086

Zgniotek cynobrowy

4014

Biegacz urozmaicony

Inne ważne gatunki zwierząt i roślin

Gady i płazy

Padalec zwyczajny

Rzekotka drzewna

Jaszczurka żyworodna

Zaskroniec zwyczajny

Traszka zwyczajna

Żaba trawna

Mapa poglądowa:

 17-1

Mapy szczegółowe: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?obszar=PLH18023

Źródła danych:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  • Europejska Agencja Środowiska
Czytany 3470 razy