.

14. Łąki nad Młynówką

Łąki nad Młynówką

Podstawowe informacje:

Kod: PLH180041
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: kontynentalny
Powierzchnia: 51 ha
Region administracyjny:
Województwo podkarpackie – 100%
Gminy: Jasło, Skołyszyn

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Charakterystyka obszaru

Obszar  obejmuje głównie świeże i podmokłe łąki oraz turzycowiska, użytkowane ekstensywnie - kośnie i pastwiskowo. W strukturze obszaru łąki i pastwiska stanowa 84%, tereny rolnicze i grunty orne 12%, a lasy mieszane 4%.  Osią obszaru jest potok Młynówka na odcinku Bączal-Trzcinica, wzdłuż którego porastają zarośla łęgowe. Niewielkie powierzchnie na obrzeżach obszaru zajmują płaty grądów. Podstawowym czynnikiem warunkującym utrzymanie się wymienionych typów siedlisk jest z jednej strony gospodarka kośna i pasterska, z drugiej obecność nieuregulowanego cieku wodnego, okresowo podtapiającego otaczające go łąki i zarośla łęgowe. Spośród siedlisk chronionych występują tu ponadto ziołorośla i nadrzeczne, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe oraz torfowiska przejściowe i trzęsawiska z charakterystycznymi mechowiskami. Licznie występują wśród nich rośliny: czosnek niedźwiedzi, kukułka plamista i szerokolistna, goździk, kruszczyk błotny, skrzyp olbrzymi, bluszcz, przylaszczka, bobrek trójlistkowy, wilżyna bezbronna, dziewięciornik biały, podkolan biały, pierwiosnek i cebulica dwulistna. W obszarze bytują bóbr europejski, bocian biały i derkacz.

Klasy siedlisk:

- lasy mieszane – 4%,
- siedliska łąkowei zaroślowe – 84%,
- tereny rolnicze – 12%

Formy ochrony istniejące w obszarze:

Brak form ochrony przyrody

 Zagrożenia:

  • obniżanie zwierciadła wód gruntowych wskutek jednostronnych melioracji odwadniających,
  • zmiany sposobu zagospodarowania terenu (zaorywanie),
  • porzucenie użytkowania i postępujące w efekcie procesy sukcesyjne,
  • naturalne procesy sukcesyjne,
  • zalesianie

                                                                          Gatunki ważne dla Europy

Siedliska

Kod

Nazwa siedliska

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae-fragilis, Populetum albae, Alnenion

Ssaki

Kod

Nazwa gatunku

1337

bóbr europejski

Ptaki

A028

Czapla siwa

A031

Bocian biały

A122

derkacz

A142

czajka

Gady i płazy

1193

Kumak górski

Inne ważne gatunki zwierząt i roślin

Rośliny

Czosnek niedźwiedzi

Kopytnik pospolity

Zimowit jesienny

Stoplamek szerokolistny

Kukułka plamista

Kruszczyk błotny

Skrzyp olbrzymi

Bluszcz pospolity

Przylaszczka pospolita

Bobrek trójlistkowy

Wilżyna bezbronna

Dziewięciornik biały

Podkolan biały

Pierwiosnek wyniosły

Cebulica dwulistna

Mapy poglądowe:

 14-1 

Mapy szczegółowe: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?obszar=PLH180040

Źródła danych:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  • Europejska Agencja Środowiska
Czytany 3983 razy