Wydrukuj tę stronę

12. Józefów-Wola Dębowicka

luty 04, 2014

Józefów - Wola Dębowiecka

Podstawowe informacje:
Kod: PLH180033
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: kontynentalny
Powierzchnia: 60,5 ha
Region administracyjny:Województwo podkarpackie – 100%
Gminy: Dębowiec, Osiek Jasielski

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Charakterystyka obszaru

 Obszar "Józefów-Wola Dębowiecka"  obejmuje dwa niewielkie fragmenty Pogórza Jasielskiego o zróżnicowanym użytkowaniu. Są to głównie łąki, murawy bliźniaczkowe, a także łęgi nad niewielkimi ciekami i wąski pas grądu. Towarzyszą im zarośla przydrożne, płaty zbiorowisk porębowych i skrawki łąk porolnych. Północno-wschodnia część, w pobliżu Józefowa, obejmuje płat lasu łęgowego, ograniczony dwoma wyraźnymi parowami strumieni (skraj NE), z pasem grądu od południa. W drzewostanie łęgów dominuje jesion wyniosły z towarzyszeniem klonu jaworu. W pasie grądowym pojawia się także grab pospolity i dąb szypułkowy. Przylegają do niego od południa niewielkie łąki świeże z udziałem rajgrasu wyniosłego, śmiałek darniowy, bukwica i tojeść pospolita, po części zarastane przez trzcinnik piaskowy, wierzbę iwę i topolę. Fragment środkowy stanowi mozaika łąkowo-murawowo-łęgowa, a znajdujące się tam zbiorowiska są w większości słabo lub przeciętnie zachowane. Najbardziej wartościowe są fragmenty południowe i południowo-zachodnie, gdzie zachowały się w dobrym stanie płaty zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych. Dominuje na nich tradycyjne gospodarowanie, z przemiennym koszeniem w różnych częściach co dwa lata i wywożeniem pokosu. Występują tam cenne gatunki roślin naczyniowych, związane z tymi siedliskami, w tym chronione, znajdujące się na krajowej Czerwonej Liście lub w Czerwonej Księdze Karpat, m.in. goździk pyszny, mieczyk dachówkowaty , selernica żyłkowana, zimowit jesienny, kukułka plamista i kukułka Fuchs, podkolan biały i groszek błotny. Dla tego ostatniego gatunku jest to jedyne pewne stanowisko w Karpatach. Drugą część stanowi, porośnięty przystrumykowym łęgiem jesionowym parów niewielkiego potoku (na południowy zachód od Woli Dębowieckiej), wraz z płatami muraw bliźniaczkowych na skraju południowo-zachodnim. Występują tam między innymi goździk pyszny i goździk kosmaty.

W obszarze znajdują się siedliska bociana białego i orlika krzykliwego

Klasy siedlisk:

- lasy iglaste – 6%,

- tereny rolnicze – 94%.

Formy ochrony istniejące w obszarze:

Brak form ochrony obszarowej

Zagrożenia:

Podstawowe zagrożenia dla zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych wynikają z obniżania zwierciadła wód gruntowych wskutek jednostronnych melioracji odwadniających oraz zmiany sposobu zagospodarowania terenu (zaorywanie, inwestycje drogowe i budowlane). Zarówno na terenie obszaru, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu dominujący jest rolniczy sposób użytkowania, a co za tym idzie istnieje niebezpieczeństwo przeznaczenia części łąk pod uprawy rolne np. zboża lub rzepaku, z drugiej jednak zaniechanie koszenia tych terenów, co doprowadzi do rozwoju zbiorowisk zaroślowych, a następnie leśnych. Procesy sukcesyjne ograniczają dostęp światła do runa zbiorowisk łąkowych, negatywnie wpływając na populacje światłożądnych gatunków. Dalszym następstwem jest ograniczenie bazy pokarmowej i areału gatunków drapieżnych ptaków na tym terenie.

                                                                          Gatunki ważne dla Europy

Siedliska

Kod

Nazwa siedliska

6230

Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae-fragilis, Populetum albae, Alnenion

Ptaki

A031

Bocian biały

A089

Orlik krzykliwy

A142

czajka

Bezkręgowce

1059

Modraszek telejus

1060

czerwończyk

1061

Modraszek nausitous

Inne ważne gatunki zwierząt i roślin

Rośliny

Centuria pospolita

Selernica żyłkowana

Zimowit jesienny

Kukułka plamista

Mieczyk dachówkowaty

Groszek błotny

Goryczka wąskolistna

Goździk kosmaty

Goździk pyszny

Trzęślica modra

Podkolan biały

Pierwiosnek wyniosły

   

Mapy poglądowe:

 12-1

Mapy szczegółowe: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?obszar=PLH180011

Źródła danych:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  • Europejska Agencja Środowiska
Czytany 2955 razy