.

mgr Sabina Klich

 Część III – odcinek dolnego biegu rzeki – od mostu w Jaworzu Górnym do ujścia do Wisły. (Opracowanie własne wg badań przeprowadzonych w 2017r.).

     W 2015 roku zostały wykonane badania roślinności Wisłoki na odcinku od źródeł do ujścia Kłopotnicy w miejscowości Osiek Jasielski. Wynikiem przeprowadzonych badań jest opracowanie „Nadrzeczne zbiorowiska roślinne występujące wzdłuż Wisłoki. Część I – odcinek górnego biegu rzeki – od źródeł do ujścia Kłopotnicy w Osieku Jasielskim” wydane przez Fundację Ekologiczną Czysta Wisłoka w Biuletynie Informacyjnym nr 6/2015 (128). W 2016 roku kontynuowano badania na kolejnym, środkowym odcinku rzeki od ujścia Kłopotnicy w Osieku Jasielskim do mostu w Jaworzu Górnym. Wyniki tych badań zostały opisane w Biuletynie Informacyjnym nr 4/2016 (133). Niniejsze opracowanie stanowi trzecią, ostatnią część badań fitosocjologicznych prowadzonych w dolinie Wisłoki i obejmuje odcinek od mostu w Jaworzu Górnym do ujścia do Wisły.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszym  Biuletynem Informacyjnym  nr 6/2017 (142)  zawierającym ten artykuł. Biuletyn udostępniamy w całości w formie pliku do pobrania (*pdf). 

Do pobrania:  Biuletyn Informacyjny nr 6/2017 (142)

Obszar zlewni Wisłoki uważany jest za przyrodniczo bardzo cenny i podlega szczególnej ochronie. Wyznaczono na nim aż 19 obszarów chronionych programem NATURA 2000. Dużym, a często niedocenianym zagrożeniem dla rodzimej szaty roślinnej, są inwazyjne gatunki roślin. Obecnie uważa się, że stanowią one drugie –  po niszczeniu siedlisk – największe zagrożenie dla światowej bioróżnorodności. Szczególny problem gatunki te stanowią na obszarach chronionych, gdzie wypierając rodzime gatunki roślin z ich nisz ekologicznych powodują wyginięcie roślin, dla których utworzono te obszary.Celem tego artykułu jest próba oceny zagrożeń, jakie dla ustanowionych w zlewni Wisłoki obszarów chronionych niosą inwazyjne gatunki roślin. Autorka –mgr Sabina Jarek– założyła, że badania należy przeprowadzić w korytarzu ekologicznym Wisłoki, który (cyt.) „jest autostradą dla wszystkich gatunków roślin, nie tylko roślin rodzimych, ważnych i chronionych, ale także dla gatunków roślin inwazyjnych”. Wyznaczono wzdłuż doliny Wisłoki 6 stanowisk badawczych, w których przeprowadzono inwentaryzację gatunków roślin inwazyjnych. Uzyskane tam wyniki posłużyły do dokonania wstępnej oceny zagrożenia.

Część I – odcinek  górnego  biegu rzeki – od źródeł do ujścia Kłopotnicy w Osieku Jasielskim. (Opracowanie własne wg badań przeprowadzonych w 2015r.)

Tematyka nadrzecznych siedlisk florystycznych budzi gorące  emocje i dyskusje – zwykle przy okazji planowania lub realizacji utrzymania wód. Dyskutanci dzielą się zazwyczaj na 2 obozy. Jedni podnoszą konieczność zapewnienia bezpiecznego  spływu wielkiej wody i możliwość – przy tej okazji - usuwania obcych gatunków flory. Drudzy podkreślają korzystny wpływ tej roślinności na bytowanie rzecznej i nadrzecznej fauny – m.in. poprzez zacienianie koryt i obniżanie przez to temperatury wody. Niniejszy artykuł ma na celu popularyzację  tej części szaty roślinnej, która pozostaje  w ścisłym związku z rzeką. Obszerny temat postanowiono roboczo podzielić na części odnoszące się do biegu rzeki. Artykuł obejmuje odcinek górnej Wisłoki, na którym Autorka wyznaczyła i opisała 25 stanowisk badawczych. Tabelaryczne zestawienie stanowisk zawiera także ich współrzędne geograficzne, co umożliwia ich lokalizację w terenie za pomocą systemu GPS. Pokaźna ilość fotografii dokumentuje badania i pokazuje urokliwość tych miejsc. Warto je odwiedzić.