.

Ocena jakości wód w zlewni Wisłoki w 2016r.

Ocena jakości wód w zlewni Wisłoki dokonana na podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych w 2016r. - z uwzględnieniem nowych uwarunkowań formalno-prawnych zmieniających sposób klasyfikacji stanu wód.

         Decydujące znaczenie dla dokonywania ocen stanu wód mają zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych z dnia 21 lipca 2016r. (Dz.U. 2016, poz. 1187). Przepisy tego rozporządzenia (zwanego „rozporządzeniem klasyfikacyjnym”) wprowadzają istotne zmiany w klasyfikacji wskaźników fizyko-chemicznych oraz stanu chemicznego. W szczególności ustanawiają one nowe wartości dopuszczalne dla każdego typu wód. W stosunku do poprzednio obowiązujących, wartości dopuszczalne uległy zróżnicowaniu i zaostrzeniu.
         Nowe postanowienia, istotne dla metodyki oceny stanu wód, wprowadza także Plan Gospodarowania Wodami w Dorzeczu Wisły na lata 2016-2021(Dz.U. 2016, poz. 1911). M.in. zdefiniowano w nim 2 procedury obowiązujące w ocenie stanu wód i określono zasady ich stosowania.
         Zastosowanie przedstawionych wyżej nowych przepisów prowadzi nieuchronnie do różnego stopnia niespójności z dotychczas stosowanymi metodykami i do porównywania wyników oceny jakości wód Wisłoki w 2016r. z wynikami ocen sporządzonych w latach poprzednich należy podchodzić z dużą ostrożnością.
         Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem informacyjnym nr 01/2017 (137) zawierającym ocenę jakości wód w zlewni Wisłoki w roku 2016 wg badań monitoringowych w punktach pomiarowo-kontrolnych.

         Biuletyn dostępny jest w całości w formie pliku do pobrania w zakładce „CZYSTOŚĆ WISŁOKI” MENU GŁÓWNEGO.

             Badania monitoringowe w tematycznym obszarze kontynuowano w roku 2016 w punktach reprezentatywnych i punktach monitoringu obszarów chronionych. Sieć monitoringu wód w zlewni Wisłoki stanowiło 36 punktów pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na 16 ciekach w 29 jednolitych częściach wód. Klasyfikację jakości wód wykonano w oparciu o wyniki tych badań udostępnione przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Krakowie. Wykonane oceny objęły w szczególności:

  • stan ekologiczny w 28 punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk),
  • potencjał ekologiczny w 4 ppk,
  • stan chemiczny w 27 ppk,
  • ocenę spełniania wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych w 34 ppk.

Dokonane oceny ujęto w tabele i przedstawiono na mapach.
Z przeprowadzonej klasyfikacji wynika m.in., że:

  • w 13 ppk (40,6%) stwierdzono dobry stan lub potencjał ekologiczny (stanów: bardzo dobrego, jak i złego - nie stwierdzono),
  • w 13 ppk (48,2%) stwierdzono dobry stan chemiczny, natomiast pozostałe 14 ppk sklasyfikowano jako znajdujące się poniżej stanu dobrego (PSD) – głównie ze względu na przekroczenia stężeń wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych charakteryzowanych wskaźnikiem benzo(a)piren,
  • wszystkie ppk położone w obszarach przeznaczonych do poboru wód na zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia spełniały ustanowione dla nich wymagania dodatkowe,
  • w 18 ppk (52,9%) stwierdzono występowanie różnej wielkości eutrofizacji powodowanej zanieczyszczeniami ze źródeł komunalnych, co narusza wymogi określone dla obszarów ochrony siedlisk lub gatunków.

     Analiza rezultatów przeprowadzonej klasyfikacji wskazuje, że jakość wód w zlewni Wisłoki w 2016r. nie uległa pogorszeniu i utrzymuje się na ustalonym już od kilku lat dobrym lub zbliżonym do dobrego poziomie. W dążeniu do uzyskania lepszej oceny stanu tych wód warto zastanowić się nad podjęciem działań zmierzających do ustalenia źródeł zanieczyszczeń charakteryzowanych wskaźnikiem benzo(a)piren i ich eliminacji. Wysoki stopień zagrożenia eutrofizacją ze źródeł komunalnych sugeruje wprowadzanie do wód nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków bytowych. Powodem może być nieprawidłowa praca oczyszczalni ścieków. Być może też zbyt liberalnie ustalono w pozwoleniach wodnoprawnych odprowadzanie substancji biogennych. Sprawa wymaga zbadania i wyciągnięcia odpowiednich wniosków.

 

 

Czytany 1729 razy